خبرنامه تحولات انرژی (30) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16650.pdf 16650.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آرامکو، اوپک پلاس، روسیه، عرضه و تقاضای نفت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /