اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر»

توضیحات
فایل : 16647.pdf 16647.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اعظمی /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی / آقای حسین افشین /