اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده ـ مواد (23)، (24) و (26))

توضیحات
فایل : 15400-7.pdf 15400-7.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فهیمه غفرانی / آقای اکبر شکوهی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا مالکی / آقای سیدمحمد موسوی خطاط /