تحولات تنش زا در خلیج فارس؛ روندها و الزامات (خلاصه راهبردی پانزدهمین نشست کمیته تخصصی غرب آسیا)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، ایران، جنگ، خلیج فارس

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سلیمانی پورلک /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
شرکت کنندگان در نشست های کارشناسی : آقای رضا میرابیان / آقای علی علیزاده / آقای رحمان نجفی سیار /