اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» (اعاده شده از شورای نگهبان (3))

توضیحات
فایل : 15267-5.pdf 15267-5.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی