گزارش هزینه فایده نصب فیلتر دوده با تأکید به اسناد بالادستی

توضیحات
فایل : 16664.pdf 16664.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آلودگی هوا، خودروهای دیزلی، فیلتر دوده

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : آقای بهزاد اشجعی / خانم فاطمه حاجی زاده / آقای سعید مقیسه /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای حسین شهیدزاده /