بررسی نحوه تعامل حاکمیت با فناوری های مالی (Fintechs) در کشورهای نمونه

توضیحات
فایل : 16663.pdf 16663.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک مرکزی، سندباکس، فضای آزمون نوآورانه، فناوران مالی، فناوری مالی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین اولیاء / آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای سیاوش حکمت / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای سیدعلی روحانی /
اظهارنظر کننده : آقای موسی شهبازی غیاثی /