پیشرفت، مشارکت ها و چشم اندازهای ابتکار کمربند و راه

توضیحات
فایل : 16671.pdf 16671.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : مشارکت ها، پیشرفت ها، چشم اندازها، کمربندوراه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بهرام امیراحمدیان /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : آقای علی مصطفی زاده ابوالمعالی /