«ابتکارکمربند و راه» ابتکار شی جین پینگ رئیس جمهور چین

توضیحات
فایل : 16672.pdf 16672.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : را ه ابریشم جدید، چین، کمربند و راه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای بهرام امیراحمدیان /
همکاران : آقای علی اعظمی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /