اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش»

توضیحات
فایل : 16670.pdf 16670.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /