حکمرانی در سال 2030 خلاصه راهبردی از: Julia Pomares Belén Abdala , Global Governance in 2030 , T 20, 2018

توضیحات
فایل : 16669.pdf 16669.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آینده حکمرانی، انقلاب دیجیتالی، حکمرانی جهانی، ساختار حکمرانی، سناریو حکمرانی، نیروی آینده، هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /