اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی»

توضیحات
فایل : 16666.pdf 16666.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

نقش ها

اشخاص حقوقی : آقای خیراله خیری اصل / آقای محمدرضا شمسا /