اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‏ها»

توضیحات
فایل : 16665.pdf 16665.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : انجمن ایالتی و ولایتی، بلدیه، تنقیح، شهرداری ها، شوراها، نسخ

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سادات میراحمدی /
اظهارنظر کننده : آقای ناصر یارمحمدیان /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : شهرداری تهران / وزارت راه و شهرسازی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا شمسا /