اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش»

توضیحات
فایل : 15543-2.pdf 15543-2.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدسجاد پادام / آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /