ضرورت تأسیس رگولاتور مستقل در صنعت برق

توضیحات
فایل : 16678.pdf 16678.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : برق، رگولاتور

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
تهیه و تدوین : آقای معین معینی اقطاعی / آقای رحیم قرآنی /
همکاران : خانم سیده مریم موسوی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای هاشم خویی /