بررسی اقتصادی تولید پنبه در ایران

توضیحات
فایل : 16674.pdf 16674.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : تولید، خودکفایی، پنبه، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حامد نجفی علمدارلو /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
اظهارنظر کننده : جمال محمد ولی سامانی / آقای پژمان اعلائی بروجنی /