قانون ملی فضا ـ مروری برحقوق فضای ماورای جو، بررسی سرفصل های اصلی قانون ملی فضا در کشورهای منتخب

توضیحات
فایل : 16673.pdf 16673.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : رگولاتوری ملی فضایی، فناوری فضایی، قانون ملی فضا

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
تهیه و تدوین : آقای علی اعظمی / آقای اکبر قهری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /