موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه

توضیحات
فایل : 16677.pdf 16677.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بازار سرمایه، بنگاه کوچک و متوسط، تأمین مالی، سهام، صکوک

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمحمدرضا حسینی /
همکاران : آقای محمدمهدی مؤمن زاده /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدعلی روحانی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی / آقای محمدامین صلواتیان /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /