بررسی ناآرامی های اخیر در عراق (خلاصه راهبردی شانزدهمین جلسه تخصصی کمیته غرب آسیا)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان