درباره یارانه انرژی در ایران 7. تصویر مصرف حامل های انرژی در بخش حمل و نقل

توضیحات
فایل : 16685.pdf 16685.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حمل و نقل، سوخت، یارانه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خسرو خسروی /
همکاران : آقای شهاب الدین کرمانشاهی /
اظهارنظر کننده : آقای میثم پیله فروش /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /