اظهارنظر کارشناسی درباره: «حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران»

توضیحات
فایل : 16689.pdf 16689.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای صادق ستاری فرد /