ابعاد پیدا و پنهان تقابل ایران و آمریکا؛ برداشت دلالت های سیاستی از گزارش بنیاد دفاع از دمکراسی ها تحت عنوان «پاسخ مثبت به ایران به چه شکلی است؟»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان