درآمدی بر حکمرانی هوش مصنوعی خلاصه راهبردی از: Allan Dafoe, AI Governance: A research agenda , Oxford university, 2018

توضیحات
فایل : 16692.pdf 16692.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : حکمرانی مطلوب هوش مصنوعی، حکمرانی هوش مصنوعی، سیاست هوش مصنوعی، هوش، هوش مصنوعی، چالش های هوش مصنوعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای خالد شیخ الاسلامی /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /