حمله ترکیه به شمال سوریه: ابعاد و پیامدها (خلاصه راهبردی هفدهمین نشست کمیته تخصصی غرب آسیا)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان