موانع، الزامات و ملاحظات واگذاری باشگاه های فرهنگی ـ ورزشی استقلال و پرسپولیس

توضیحات
فایل : 16690 (1).pdf 16690 (1).pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صادق ستاری فرد / آقای مهدی مرادی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /