اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 16076-2.pdf 16076-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی