اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15840-3.pdf 15840-3.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی