اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری»

توضیحات
فایل : 16695.pdf 16695.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانکها و صندوق های عامل، تسهیلات اشتغالزایی، قانون اشتغال روستایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی / خانم فاطمه عزیزخانی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
همکاران : آقای حجت ورمزیاری / آقای سیدسجاد پادام / آقای میثم خسروی /