اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی»

توضیحات
فایل : 16696.pdf 16696.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزش زبان، تنوع زبانی، زبان آلمانی، زبان اسپانیولی، زبان فرانسوی، زبان های خارجی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
همکاران : خانم فرحناز حسام / آقای حسین نصیری /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /
اظهارنظر کننده : آقای سیدعباس پرهیزکاری /