وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2019

توضیحات
فایل : 16699.pdf 16699.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /