اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح»

توضیحات
فایل : 16702.pdf 16702.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سمیه صدیقی / آقای یاسر باقری / آقای ابوالفضل عباسی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط /