وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی سال 2020

توضیحات
فایل : 16700.pdf 16700.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /