اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بند «ت» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 16706.pdf 16706.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان یوسف وند /