اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بخشودگی بهای برق مشترکان خانگی کم مصرف»

توضیحات
فایل : 16707.pdf 16707.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سیده مریم موسوی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /