خلاصه مدیریتی بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور

توضیحات
فایل : 16713.pdf 16713.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی آلودگی هوا، آلودگی هوا، تحلیل هزینه ـ فایده، ساختار مالی و اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای وحید حسینی /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /