بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 1. بررسی تطبیقی وضع آلودگی هوای کلان شهرهای ایران با کشورهای منتخب

توضیحات
فایل : 16709 (1).pdf 16709 (1).pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آلودگی هوا، تجربیات جهانی، مطالعه تطبیقی، منابع اصلی آلودگی هوا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای وحید حسینی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : آقای عبدالرسول زینتی / خانم مائده مکی / خانم مهسا صفی / خانم سارا لطیفی /