اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جریمه مدیران متخلفی که در جهت تحریم های خارجی اقدام نمایند»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان