بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 3. اصلاح قوانین و مقررات کنترل آلودگی هوا با هدف افزایش اثربخشی

توضیحات
فایل : 16711.pdf 16711.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آلودگی هوا، ساختار سازمان، قوانین و مقررات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای وحید حسینی /
همکاران : خانم مهسا صفی / خانم سارا لطیفی / آقای عبدالرسول زینتی / آقای بهزاد اشجعی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /