اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»

توضیحات
فایل : 16714.pdf 16714.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی