بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور 4. مبارزه با بحران آلودگی هوا از طریق کاهش انتشار آلاینده ها از منابع اصلی: تحلیل هزینه - فایده و طراحی نظام مالی

توضیحات
فایل : 16712.pdf 16712.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : آلودگی هوا، تحلیل هزینه ـ فایده، ساختار مالی و اقتصادی، سیاهه انتشار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای وحید حسینی /
مدیر مطالعه : جمال محمد ولی سامانی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : خانم سارا لطیفی / خانم مهسا صفی / آقای حسین افشین /