اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارت بازرگانی» (اعاده شده از شورای نگهبان) (1)

توضیحات
فایل : 16621-1.pdf 16621-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی