اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (اعاده شده از شورای نگهبان) (1)

توضیحات
فایل : 16536-2 (1).pdf 16536-2 (1).pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی