بررسی ابعاد و پیامدهای اعتراضات در لبنان و استعفای سعد حریری (خلاصه راهبردی هجدهمین نشست کمیته تخصصی غرب آسیا)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان