بررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست

توضیحات
فایل : 16720.pdf 16720.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : سیاست های کلان، محیط زیست

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
تهیه و تدوین : خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / خانم میترا چراغی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : خانم فاطمه حاجی زاده /