ماهنامه تحلیلی انرژی (26) دوره دهم (با تمرکز بر مقررات جدیدی سازمان بین المللی دریانوردی موسوم به آیمو 2020 و تبعات آن)

توضیحات
فایل : 16733.pdf 16733.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آیمو 2020، بانکرینگ، فجیره، نفت کوره (کم گوگرد و پر گوگرد)، گازوئیل

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسی مطالعات انرژی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /