گزارش تحولات بین المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه دوم سال 1398 (فصل تابستان) (22 June – 22 September 2019)

توضیحات
فایل : 16735.pdf 16735.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تحولات، صنایع معدنی، معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن دژکام /
همکاران : آقای ابراهیم مقصودی / آقای مهدی صادق احمدی /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /