بررسی رویکرد دولت در تهیه بودجه سال 1399 کل کشور به صورت برنامه محور

توضیحات
فایل : 16737 (1).pdf 16737 (1).pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای داریوش ابوحمزه /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /