شناسایی مجاری ایجاد بدهی دولت

توضیحات
فایل : 16738 (1).pdf 16738 (1).pdf

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدحسین معماریان /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای سیدعباس پرهیزکاری /