ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم

توضیحات
فایل : 16739.pdf 16739.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم خسروی وشیکایی /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /