اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی»

توضیحات
فایل : 16743.pdf 16743.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای اسماعیل نوده فراهانی / آقای سیدعلی محسنیان /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /